suma: 0,00 zł do kasy
Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uwagi ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania, gromadzenia oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.esklep.jedwab-polski.pl, administrowanego przez spółkę Jedwab Polski sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, 05-822 Milanówek, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059209, NIP: 1250638247, REGON: 01267160, kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
 2. Administratorem danych osobowych Państwa danych osobowych jest Jedwab Polski sp. z o.o., z siedzibą w Milanówku (05-822), zwany dalej Administratorem.
 3. Administrator w świetle obowiązujących przepisów prawa, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Klientów w sposób bezpieczny, zgodny
  z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 4. Podanie danych osobowych przez Państwa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży będzie skutkować odmową zawarcia wskazanej powyżej umowy.

Cele wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej trwania będą wykorzystywane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania Umowy – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawa ta będzie nazywana dalej: „wykonaniem umowy”);
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.:
 1. dokumentowania czynności opodatkowanych, np.: w celu przedstawienia informacji organom skarbowym lub organom kontroli skarbowej; rozliczeń podatku VAT;
 2. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 3. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Administrator będzie korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawa
  ta będzie nazywana dalej:
  „obowiązkiem prawnym”) lub
 2. przez czas, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywać dane, np. przepisy prawa podatkowego (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
 3. przez czas, w którym możliwe będzie poniesienie konsekwencji prawnych niewykonania obowiązku, np. otrzymanie kary finansowej od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO; podstawa ta będzie nazywana dalej: „prawnie uzasadnionym interesem”).
 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 3. marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po upływie którego Administrator nie będzie zobligowanych do przechowywania danych osobowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 5. weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli Klient zawiera kolejną umowę − danych posiadanych już przez Administratora przed jej zawarciem.

Sposoby zbierania danych osobowych

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny Państwa danych osobowych za wyjątkiem gromadzenia danych zwyczajowo gromadzonych przez administratorów systemów internetowych
  w ramach tzw. loggów lub plików dzienników oraz informacji zawartych w plikach cookies.
 2. W czasie korzystania przez Państwo ze sklepu internetowego automatycznie zbierane
  są informacje dotyczące tego korzystania oraz Państwa adresy IP w ramach tzw. loggów
  lub plików dziennika, np. data i czas odwiedzin, liczba otwieranych stron podstron sklepu internetowego, rodzaj przeglądarki z której Państwo korzystają.
 3. Administrator zbiera automatycznie dane osobowe w plikach cookies („ciasteczka”) podczas korzystania ze sklepu internetowego. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które
  są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.  
 4. Głównym celem pików cookies jest ułatwienie korzystania Państwu z serwisu sklepu internetowego oraz umożliwienie i usprawnienie przeprowadzenia procesu zakupów oferowanych w sklepie internetowym. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określania Państwa tożsamości. Są one wykorzystywane w serwisie sklepu internetowego za Państwa zgodą.
 5. Cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane
  z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także
  po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony sklepu internetowego (służą one
  do przechowywania takich informacji jak Państwa login czy hasło, co wpływa na możliwość łatwiejszego korzystania ze sklepu internetowego).  

Przekazywanie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe, w niezbędnym zakresie są przekazywane lub mogą być udostępniane następującym podmiotom:
 1. organom administracji publicznej (w tym właściwym urzędom skarbowym w celu dokonywania rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego);
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora oraz podmiotom z nich współpracującym (handlowcom);
 3. na żądanie właściwych organów państwowych lub samorządowych (sądów, urzędów kontroli skarbowej, państwowej i powiatowej inspekcji pracy, policji, prokuratury, etc.);
 4. przewoźnikom (którzy będą administrowali tymi danymi we własnym imieniu), w celu dostawy zamówionych towarów;
 5. instytucjom finansowym, w tym bankom w celu dokonania przez te podmioty zdolności kredytowej i oceny sytuacji finansowej Administratora danych osobowych;
 6. podmiotom trzecim, z którymi Administrator danych osobowych zamierza zawrzeć umowę obejmującą  sprzedaż produktów lub świadczenie usług wyłącznie w celu potwierdzenia referencji Administratora danych osobowych (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy).
 1. Obecnie nie jest planowane przekazywanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein).

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował żadnych automatycznych decyzji, które mogłyby mieć dla Państwa istotny skutek. Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Z tych praw Klient mogą Państwo skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą listowną lub drogą emailową na adres: ………………………

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 2. Ponadto każdy z Państwa w szczególnych sytuacjach, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:
 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klientów lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych osobowych nie jest konieczne
  do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).
 2. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem jego zgody.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo przesłać wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: esklep@jedwab-polski.pl.

Profilowanie

Administrator w oparciu o przetwarzane przez Państwa dane osobowe nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl